Algemene voorwaarden

1.Overeenkomst

Behoudens andersluidende, uitdrukkelijk door het hotel schriftelijk erkende en toegestane afwijkingen, en welke ook de contract-, reservatie of andere gebruikelijke voorwaarden zijn van de klant, maken alléén onderhavige Algemene voorwaarden integraal en onverbrekelijk deel uit van alle handelingen, diensten en /of overeenkomsten van, met en/of tussen enerzijds hotel Zenden, hiervoor een hierna kortweg hotel genoemd, en anderzijds de tegenpartij in ruime zin, hiervoor en hierna de klant genoemd. Bijgevolg zijn, zonder uitzondering, alle onderlinge afspraken enkel wederzijds bindend indien per brief of per fax schriftelijk bevestigd. Elke door het hotel erkende en toegestane afwijking in voorwaarden wijzigt niets aan de andere voorwaarden en is van strikte interpretatie.

2. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar op factuurdatum zonder korting. Individuele klanten dienen, op straffe van automatische annulatie, bij reservatie  een credit-card garantie te stellen.

Ingeval de faktuur  na 30 dagen niet of niet volledig betaald is, is er van rechtswege door de klant op het factuurbedrag een schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 50 euro en een maximum van 1250 euro. Intresten en schadevergoeding zijn verschuldigd door het enkel feit van het uitblijven van  betaling. Betalingen na vertraging in betaling worden eerst aangerekend op intresten en schadevergoeding, pas daarna op de factuurprijs. Nooit kan een niet-inbezitname van de ter zijne beschikking gestelde verblijven, een onvolledig en/of betwist verblijf en/of reservatie en/of dienst door de klant als voorwendsel gelden voor een vertraging in de betaling. Elke vertraging in betaling geeft het hotel het recht eenzijdig en zonder schadevergoeding aan de koper, alle bestaande en nog niet uitgevoerde overeenkomsten te vernietigen alsook elke uitvoering van lopende overeenkomsten stop te zetten.

3. Beschrijving

De beschrijvingen, maten en kleuren, evenals details van foto’s en /of tekeningen in de prijsopgaven en/of catalogen, zijn louter informatief en nooit bindend.

4. Check-in en check-out

De gereserveerde verblijven zijn voor de klant beschikbaar vanaf 14 uur de dag van aankomst en dienen door de klant vrijgemaakt te worden tegen uiterlijk 11 uur de dag van vertrek. Indien een klant met een gegarandeerde reservatie niet komt opdagen voor 11 uur volgend op de voorziene dag van aankomst, dan heeft het hotel van rechtswege het recht van de klant een schadevergoeding aan te rekenen dewelke gelijk is aan de prijs gehele reserveringswaarde met inbegrip van de eventueel gevraagde bijkomende diensten, enerzijds, en het hierop betrekking hebbende, eventueel langer lopend contract alsdan als beëindigd te beschouwen, anderzijds.

5. Klachten

Elke klacht betreffende verblijf, goederen en/of factuur moet in de mate van het mogelijke door de klant zo vlug mogelijk tijdens zijn verblijf aan het hotel worden gemeld, dit teneinde het hotel de kans te bieden de klacht direct te verhelpen. Indien er geen melding van de klacht tijdens het verblijf wordt gemaakt wordt er nadien geen restitutie of compensatie verleend.

6. Overmacht

In geval van overmacht, niet te voorziene  voorvallen onafhankelijk van haar wil en/of uitzonderlijke omstandigheden, behoudt het hotel zich het recht voor om de klant, zonder enige vorm van schadeloosstelling, onder te brengen bij een collega-hotel, zo mogelijk in de omgeving.

7. Schade

Alle schade aangericht door de klant, zowel aan verblijven, stofferende goederen, en/of andere, behorend tot of bij het hotel of toebehorende aan derden met dewelke het hotel relaties onderhoudt, wordt volgens, hierbij door de klant aanvaarde opgave van het hotel contant betaald zonder discussie, en dit uiterlijk voor het vertrek van de klant. Betreffende het stallen van voertuigen op de parking en in de garageboxen van het hotel, alsook in installaties toebehorende aan derden met dewelke het hotel relaties onderhoudt, wordt overeengekomen dat het hotel ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, van welke oorzaak ook, zoals, zonder beperkend te zijn, schade, diefstal en/of verdwijning aan het voertuig of de erin en/of erop bevestigde en/of liggende voorwerpen, alsook bijvoorbeeld lichamelijke letsels aan klanten of derden dewelke zou zijn teweeggebracht door wie/wat dan ook op deze plaatsen.

8. Geschillen

In elk geschil, waar ook de handeling, dienst of overeenkomst plaatsgrijpt, zijn alleen de Rechtbanken van Leuven bevoegd en dit uitsluitend overeenkomstig het Belgische Recht. Wissels noch afwijkende betalingsmodaliteiten veranderen deze bevoegdheid. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden op het ogenblik van de reservatie, of ten laatste bij de intrede de dag van aankomst. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen, te begrijpen en ermee in te stemmen, en zich tevens te zullen voegen naar het gebruikelijke huishoudelijk reglement van de hotelinrichting en de instructies hem door het hotelpersoneel verschaft. Het hotel is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek het hotel te verlaten.

9. Dubbele reservering door de klant

De klant verbindt er zich toe af te zien van de praktijk om, voor één en hetzelfde gebeuren, verschillende overeenkomsten af te sluiten bij verschillende hotels. Het vaststellen door het hotel van het niet naleven van deze gentlement’s agreement door de klant geeft het hotel het recht dit te aanzien als een éénzijdige annulatie door de klant met annulatiekosten ten lasten van de klant zoals omschreven onder artikel 13, doch met een minimum van 30% van de gereserveerde diensten op het ogenblik van de kennisgeving ervan door het hotel aan de klant.

10. Annulatievoorwaarden

Wanneer u uw reservering moet annuleren zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Afwijkende annuleringsvoorwaarden van boekingsbureaus gaan voor.

Individuen

  • Bij annulering tot 4 dagen vóór aankomstdatum worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot 3 dagen vóór aankomstdatum wordt 50% van het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.
  • Bij annulering of wijziging minder dan 72 uur voor aankomstdatum of indien u niet komt opdagen (no show) wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.
  • Bij eerder vertrek wordt er geen restitutie verleend

Groepen*

  • Bij annulering meer dan 1 maand voor aankomst : 35% van de reserveringswaarde
  • Van 7 tot 14 dagen voor aankomst : 60% van de reserveringswaarde
  • Meer dan 7 dagen voor aankomst : 85% van de reserveringswaarde
  • 7 dagen of minder voor aankomst : 100% van de reserveringswaarde
  • Bij eerder vertrek wordt er geen restitutie verleend

(*) Groepen: Elke boeking vanaf 3 kamers